Adatvédelem

Csodálatos művész

Adatvédelmi szabályzat

Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatja Önt a személyes adatok (a továbbiakban: “adatok”) feldolgozásának jellegéről, terjedelméről és céljáról szolgáltatásaink nyújtásával összefüggésben, valamint online ajánlatunkban és a hozzá kapcsolódó weboldalakon, funkciókban és tartalmakban, valamint külső online megjelenésekben, például közösségi média profiljainkon (a továbbiakban együttesen: “online ajánlat”). Az olyan használt kifejezésekkel kapcsolatban, mint például “feldolgozás” vagy “adatkezelő”, az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 4. cikkében szereplő fogalommeghatározásokra hivatkozunk.

Felelős
Kovács Noémi
[email protected]

A feldolgozott adatok típusai
– Leltározási adatok (pl. személyi törzsadatok, nevek vagy címek).
– Kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok).
– Tartalmi adatok (pl. szöveges bevitel, fényképek, videók).
– Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők).
– Meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).

Az érintettek kategóriái
Az online ajánlat látogatói és felhasználói (a továbbiakban az érintettekre együttesen “felhasználóként” is hivatkozunk).

Az adatkezelés célja
– Az online ajánlat, annak funkciói és tartalma elérhetővé tétele.
– A kapcsolattartási kérések megválaszolása és a felhasználókkal való kommunikáció.
– Biztonsági intézkedések.
– Elérésmérés/marketing.

Használt terminológia
“Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító (pl. cookie) vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján.

“Feldolgozás”: minden olyan művelet vagy műveletsorozat, amelyet személyes adatokon végeznek, függetlenül attól, hogy azt automatikus vagy nem automatikus eszközökkel végzik-e. A fogalom tág, és gyakorlatilag bármilyen adatkezelést magában foglal.

“Álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő feldolgozása, hogy a személyes adatok további információk felhasználása nélkül többé nem rendelhetők egy adott érintetthez, feltéve, hogy az ilyen további információkat elkülönítve tárolják, és olyan technikai és szervezési intézkedések hatálya alá tartoznak, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatok nem rendelhetők azonosított vagy azonosítható természetes személyhez.

“Profilalkotás”: a személyes adatok automatizált feldolgozása, amely az ilyen személyes adatok felhasználásából áll egy természetes személyre vonatkozó bizonyos személyes szempontok értékelésére, különösen a természetes személy munkahelyi teljesítményével, gazdasági helyzetével, egészségével, személyes preferenciáival, érdeklődésével, megbízhatóságával, viselkedésével, tartózkodási helyével vagy annak változásával kapcsolatos szempontok elemzésére vagy előrejelzésére.

“Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit.

“Adatfeldolgozó”: olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Vonatkozó jogalap
Az Art. 13 DSGVO értelmében tájékoztatjuk Önt az adatfeldolgozási tevékenységeink jogalapjáról. Az általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) alkalmazási területéről, azaz az EU-ból és az EGK-ból származó felhasználókra a következők vonatkoznak, kivéve, ha az adatvédelmi szabályzatban a jogalapot nem tüntetik fel:

A hozzájárulás megszerzésének jogalapja az Art. 6 bek. 1 liter. a és Art. 7 DSGVO;
A szolgáltatásaink teljesítése és a szerződéses intézkedések végrehajtása, valamint a megkeresések megválaszolása érdekében végzett adatkezelés jogalapja az Art. 6 (1) lit. b DSGVO;

A jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében végzett adatkezelés jogalapja az Art. 6 (1) lit. c DSGVO;

Amennyiben az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekei teszik szükségessé a személyes adatok feldolgozását, az Art. 6 (1) lit. d DSGVO szolgál jogalapként.

A közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés jogalapja a következő: Art. 6 (1) lit. e DSGVO.

A jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében történő feldolgozás jogalapja a következő: Art. 6 (1) lit. c DSGVO;

Abban az esetben, ha az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekei szükségessé teszik a személyes adatok feldolgozását, a jogalap a következő: Art. DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének d) pontja.

A közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés jogalapja a következő: Art. 6 (1) lit. e DSGVO.

A jogos érdekeink védelmét szolgáló adatkezelés jogalapja az Art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Az adatoknak az adatgyűjtés céljától eltérő célból történő feldolgozását az Art. DSGVO 6. CIKKÉNEK (4) BEKEZDÉSE SZERINT.

A különleges adatkategóriák feldolgozása (az Art. DSGVO 9. cikk (1) bekezdése szerint történik) a DSGVO 9. cikk (1) bekezdésében foglalt követelmények szerint. DSGVO 9. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE SZERINT.

Biztonsági intézkedések
A jogi követelményeknek megfelelően megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk, figyelembe véve a technika állását, a megvalósítás költségeit és az adatkezelés jellegét, terjedelmét, körülményeit és céljait, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat változó valószínűségét és súlyosságát, hogy a kockázatnak megfelelő védelmi szintet biztosítsuk.

Az intézkedések közé tartozik különösen az adatok titkosságának, integritásának és rendelkezésre állásának védelme az adatokhoz való fizikai hozzáférés, valamint az adatokhoz való hozzáférés, az adatokhoz való hozzáférés, az adatokhoz való hozzáférés, az adatok nyilvánosságra hozatala, a rendelkezésre állás biztosítása és az adatok elkülönítése ellenőrzésével. Ezen túlmenően eljárásokat hoztunk létre az érintettek jogainak gyakorlására, az adatok törlésére és az adatok veszélyeztetésére való reagálásra. Ezenkívül már a hardver, a szoftver és a folyamatok fejlesztésekor vagy kiválasztásakor figyelembe vesszük a személyes adatok védelmét, a technológia tervezésén keresztül történő adatvédelem elvének megfelelően, valamint az adatvédelem-barát alapértelmezett beállítások révén.

Együttműködés az adatfeldolgozókkal, közös adatkezelőkkel és harmadik felekkel
Ha a feldolgozás során adatokat adunk ki más személyeknek és cégeknek (megbízás feldolgozóknak, közösen felelős személyeknek vagy harmadik személyeknek), továbbítjuk azokat nekik, vagy más módon hozzáférést biztosítunk számukra az adatokhoz, ez csak törvényes engedély alapján történik (pl. ha az adatok harmadik személyeknek, például fizetési szolgáltatóknak történő továbbítása szükséges a szerződés teljesítéséhez), a felhasználók beleegyeztek, jogi kötelezettség írja elő, vagy jogos érdekeink alapján (pl. ügynökök, webtárhelyek stb. igénybevétele esetén).

Ha a vállalatcsoportunkhoz tartozó más vállalatoknak adunk ki vagy továbbítunk adatokat, vagy más módon hozzáférést biztosítunk számukra, ez különösen adminisztratív célból, jogos érdekből történik, és ezen túlmenően a jogi követelményeknek megfelelő alapon.

Harmadik országokba történő továbbítás
Ha harmadik országban (azaz az Európai Unión (EU), az Európai Gazdasági Térségen (EGT) vagy a Svájci Államszövetségen kívül) dolgozunk fel adatokat, vagy ha ez harmadik fél szolgáltatásainak igénybevételével vagy az adatok közlésével, illetve más személyeknek vagy vállalatoknak történő átadásával összefüggésben történik, akkor erre csak akkor kerül sor, ha az (elő)szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében, az Ön hozzájárulása alapján, jogi kötelezettség vagy jogos érdekeink alapján történik. Jogi vagy szerződéses engedélyek függvényében csak akkor dolgozzuk fel vagy hagyjuk az adatokat harmadik országban, ha a jogi követelmények teljesülnek. Azaz a feldolgozásra például olyan különleges garanciák alapján kerül sor, mint például az EU-nak megfelelő adatvédelmi szint hivatalosan elismert meghatározása (pl. az USA esetében a “Privacy Shield”) vagy a hivatalosan elismert különleges szerződéses kötelezettségeknek való megfelelés.
Az érintettek jogai
Ön jogosult arra, hogy megerősítést kérjen arról, hogy a kérdéses adatokat feldolgozzák-e, és tájékoztatást kérjen ezekről az adatokról, valamint további tájékoztatást és az adatok másolatát a jogi követelményeknek megfelelően.

Önnek joga van, összhangban. a jogszabályi előírásoknak megfelelően kérheti az Önre vonatkozó adatok kiegészítését vagy az Önre vonatkozó helytelen adatok helyesbítését.
Ehhez joga van, összhangban. a jogi követelményeknek megfelelően kérheti az Önre vonatkozó adatok haladéktalan törlését, vagy a jogi követelményeknek megfelelően kérheti az adatok feldolgozásának korlátozását.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően megkapja, és kérheti, hogy azokat más felelős félnek továbbítsák.
A törvénynek megfelelően joga van ahhoz is, hogy panaszt tegyen az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Elállási jog
Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön által adott hozzájárulást a jövőre nézve visszavonja.

Tiltakozási jog
Ön a törvényi rendelkezéseknek megfelelően bármikor tiltakozhat az Önre vonatkozó adatok jövőbeni feldolgozása ellen. A tiltakozás különösen a közvetlen reklám célú adatkezelés ellen nyújtható be.

Sütik és tiltakozási jog közvetlen reklámozás esetén
A “sütik” olyan kis fájlok, amelyeket a felhasználók számítógépén tárolnak. A sütikben különböző adatok tárolhatók. A cookie-k elsődleges célja a felhasználóra (vagy arra az eszközre, amelyen a cookie-t tárolják) vonatkozó információk tárolása egy online ajánlat meglátogatása során vagy azt követően. Az ideiglenes sütik, vagy “munkamenet sütik” vagy “átmeneti sütik” olyan sütik, amelyek törlődnek, miután a felhasználó elhagyja az online ajánlatot és bezárja a böngészőjét. Egy ilyen cookie tárolhatja például egy online áruházban a bevásárlókosár tartalmát vagy a bejelentkezési státuszt. Azokat a cookie-kat, amelyek a böngésző bezárása után is tárolva maradnak, “állandó” vagy “tartós” cookie-knak nevezzük. Például a bejelentkezési státusz tárolható, ha a felhasználók több nap után is meglátogatják. Hasonlóképpen, a felhasználók érdeklődési köre is tárolható ilyen cookie-ban, amelyet tartománymérési vagy marketing célokra használnak. A “harmadik féltől származó sütik” olyan sütik, amelyeket az online ajánlatot üzemeltető felelős féltől eltérő szolgáltatók kínálnak (egyébként, ha csak a saját sütikről van szó, akkor “első féltől származó sütiknek” nevezzük őket).

Használhatunk ideiglenes és állandó cookie-kat, és erről az adatvédelmi szabályzatunkban adunk tájékoztatást.

Ha a felhasználók nem szeretnék, hogy a cookie-kat a számítógépükön tárolják, akkor arra kérjük őket, hogy a böngészőjük rendszerbeállításaiban kapcsolják ki a megfelelő opciót. A tárolt sütiket a böngésző rendszerbeállításaiban lehet törölni. A sütik kizárása az online ajánlat funkcionális korlátozásához vezethet.

Az online marketing célokra használt sütik használata elleni általános tiltakozás a szolgáltatások nagy részénél, különösen a nyomon követés esetében, az Egyesült Államokban a http://www.aboutads.info/choices/ vagy az EU-ban a http://www.youronlinechoices.com/ oldalon keresztül jelenthető be. A sütik tárolása továbbá a böngésző beállításaiban történő letiltással is elérhető. Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben az online ajánlat nem minden funkciója használható.

Adatok törlése
Az általunk feldolgozott adatokat a jogi követelményeknek megfelelően töröljük, vagy feldolgozásukat korlátozzuk. Hacsak a jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá nem tartozik kifejezetten, az általunk tárolt adatokat töröljük, amint azok már nem szükségesek a rendeltetésükhöz, és a törlés nem ellentétes a törvényes megőrzési kötelezettségekkel.

Ha az adatok törlésére azért nem kerül sor, mert más, jogilag megengedett célokra van rájuk szükség, akkor az adatok feldolgozását korlátozni kell. Azaz az adatokat zárolják, és nem dolgozzák fel más célokra. Ez vonatkozik például azokra az adatokra, amelyeket kereskedelmi vagy adójogi okokból meg kell őrizni.

Az adatvédelmi politika változásai és frissítései
Kérjük, hogy rendszeresen tájékozódjon adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmáról. Az adatvédelmi nyilatkozatot kiigazítjuk, amint az általunk végzett adatfeldolgozásban bekövetkezett változások ezt szükségessé teszik. Tájékoztatjuk Önt, amint a változások az Ön részéről együttműködési aktust (pl. hozzájárulást) vagy egyéb egyedi értesítést igényelnek.

Vállalati feldolgozás
Ezenkívül feldolgozzuk
– Szerződési adatok (pl. a szerződés tárgya, futamidő, ügyfélkategória).
– Fizetési adatok (pl. banki adatok, fizetési előzmények)
ügyfeleinktől, érdekelt felektől és üzleti partnereinktől szerződéses szolgáltatások nyújtása, szolgáltatás és ügyfélszolgálat, marketing, reklám és piackutatás céljából.

Tárhely és e-mail kézbesítés
Az általunk igénybe vett tárhelyszolgáltatások a következő szolgáltatások nyújtására szolgálnak: infrastruktúra- és platformszolgáltatások, számítási kapacitás, tárhely- és adatbázis-szolgáltatások, e-mail-kézbesítés, biztonsági szolgáltatások és műszaki karbantartási szolgáltatások, amelyeket az online ajánlat működtetése céljából veszünk igénybe.
Ennek során mi vagy a tárhelyszolgáltatónk az ügyfelek, az érdeklődők és az online ajánlat látogatóinak leltáradatait, kapcsolattartási adatait, tartalmi adatait, szerződéses adatait, használati adatait, meta- és kommunikációs adatait az online ajánlat hatékony és biztonságos biztosításához fűződő jogos érdekeink alapján kezeljük, az Art. 6. bek. 1 liter. f GDPR, összefüggésben az Art. 28 GDPR (a megrendelés feldolgozási szerződés megkötése).

Hozzáférési adatok és naplófájlok gyűjtése
Mi vagy a tárhelyszolgáltatónk a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekeink alapján adatokat gyűjtünk minden olyan szerverhez való hozzáférésről, amelyen ez a szolgáltatás található (úgynevezett szervernaplófájlok). A hozzáférési adatok közé tartozik a megnyitott weboldal neve, a fájl, a hozzáférés dátuma és időpontja, az átvitt adatok mennyisége, a sikeres hozzáférésről szóló értesítés, a böngésző típusa és verziója, a felhasználó operációs rendszere, a hivatkozó URL (a korábban meglátogatott oldal), az IP-cím és a kérelmező szolgáltató.
A naplófájlok adatait biztonsági okokból (pl. visszaélések vagy csalások kivizsgálása céljából) legfeljebb 7 napig tároljuk, majd töröljük. Azok az adatok, amelyek további tárolása bizonyítási célokból szükséges, a törlés alól mindaddig ki vannak zárva, amíg az adott incidens véglegesen tisztázásra nem kerül.

Cloudflare tartalomszolgáltató hálózat
Mi egy úgynevezett “tartalomszolgáltató hálózatot” (CDN) használunk, amelyet a Cloudflare, Inc. (101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA) kínál. A Cloudflare az Adatvédelmi Pajzs Megállapodás alapján tanúsított, és ezáltal garanciát nyújt az európai adatvédelmi törvényeknek való megfelelésre (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).
A CDN egy olyan szolgáltatás, amely az interneten keresztül összekapcsolt, regionálisan elosztott kiszolgálók segítségével segít gyorsabban eljuttatni az online kínálatunk tartalmát, különösen a nagyméretű médiafájlokat, például grafikákat vagy szkripteket. A felhasználói adatok feldolgozása kizárólag a fent említett célokból, valamint a CDN biztonságának és működésének fenntartása érdekében történik.

A felhasználás jogos érdekünkön alapul, azaz az online kínálatunk biztonságos és hatékony biztosításához, elemzéséhez és optimalizálásához fűződő érdekünkön, az Art. 6 bek. 1 liter. f. GDPR.
További információért kérjük, tekintse meg a Cloudflare adatvédelmi szabályzatát: https://www.cloudflare.com/security-policy.

StackPath tartalomszolgáltató hálózat
Mi egy úgynevezett “Content Delivery Network” (CDN) hálózatot használunk, amelyet a StackPath, LLC, 2021 McKinney Avenue, Suite 1100 Dallas, Texas 75201, USA kínál. A StackPath az Adatvédelmi Pajzs Megállapodás keretében tanúsított, és ezáltal garanciát nyújt az európai adatvédelmi törvényeknek való megfelelésre (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbahAAC&status=Active).

A CDN egy olyan szolgáltatás, amely az interneten keresztül összekapcsolt, regionálisan elosztott kiszolgálók segítségével segít gyorsabban eljuttatni az online kínálatunk tartalmát, különösen a nagyméretű médiafájlokat, például grafikákat vagy szkripteket. A felhasználói adatok feldolgozása kizárólag a fent említett célokból, valamint a CDN biztonságának és működésének fenntartása érdekében történik.

A felhasználás jogos érdekünkön alapul, azaz az online kínálatunk biztonságos és hatékony biztosításához, elemzéséhez és optimalizálásához fűződő érdekünkön.
További információkért kérjük, tekintse meg a StackPath adatvédelmi nyilatkozatát: https://www.stackpath.com/legal/privacy-statement.

New Relic – szerverfelügyelet és hibakövetés
A szerverfelügyelet és a hibakövetés segítségével biztosítjuk online kínálatunk elérhetőségét és integritását, és a feldolgozott adatokat online kínálatunk technikai optimalizálására használjuk.

Ezekre a célokra a New Relic, Inc. Attn: Legal Department 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA. A New Relic rendelkezik a Privacy Shield megállapodás szerinti tanúsítvánnyal, és ezáltal garanciát nyújt az európai adatvédelmi törvényeknek való megfelelésre (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active).

A New Relic összesített teljesítményadatokat, azaz teljesítményt, kihasználtságot és hasonló technikai értékeket dolgoz fel, amelyek információt nyújtanak online kínálatunk stabilitásáról és esetleges anomáliáiról. Hibák vagy rendellenességek esetén az online kínálatunk felhasználóinak egyéni kéréseit álnéven rögzítjük a problémák forrásainak azonosítása és megoldása érdekében. Ebben az esetben az álnév különösen azt jelenti, hogy a felhasználók IP-címét az utolsó két számjeggyel lerövidítve tárolják (úgynevezett IP-maszkolás). Az összesített adatokat három hónap elteltével, az álnevesített adatokat hét nap elteltével töröljük.

A New Relicet a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekeink alapján használjuk az online kínálatunk biztonságához, pontosságához és optimalizálásához.

A személyes adatok New Relic általi feldolgozásáról további információkat a szolgáltatás adatvédelmi szabályzatában talál: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy.

Google Tag Manager
A Google Tag Manager egy olyan megoldás, amellyel egy interfészen keresztül tudjuk kezelni az úgynevezett webhelycímkéket (és így például a Google Analytics és más Google marketingszolgáltatások integrálhatók online kínálatunkba). Maga a Tag Manager (amely a címkéket implementálja) nem kezeli a felhasználók személyes adatait. A felhasználók személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban a Google szolgáltatásaira vonatkozó alábbi információkra hivatkozunk. Használati útmutató: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Google Analytics
Jogos érdekeink alapján (azaz az online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő érdekünk az Art. 6 bek. 1 lit. f. GDPR) érdekében a Google LLC (“Google”) Google Analytics webelemző szolgáltatását használjuk. A Google sütiket használ. A cookie-k által generált, a felhasználók online ajánlatának használatára vonatkozó információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják.
A Google az Adatvédelmi Pajzs Megállapodás alapján tanúsított, és ezáltal garanciát nyújt arra, hogy megfelel az európai adatvédelmi törvényeknek (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

A Google ezeket az információkat a nevünkben arra használja fel, hogy értékelje online ajánlatunk felhasználók általi használatát, hogy jelentéseket állítson össze az online ajánlaton belüli tevékenységekről, és hogy az online ajánlat használatával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson számunkra. A feldolgozott adatokból álnévtelen felhasználói profilok hozhatók létre.

A Google Analytics szolgáltatást csak IP-anonimizálás aktiválásával használjuk. Ez azt jelenti, hogy a felhasználó IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban lerövidíti. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google egyik USA-beli szerverére, ahol lerövidítik.

A felhasználó böngészője által továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal. A felhasználók a böngészőszoftverük megfelelő beállításával megakadályozhatják a cookie-k tárolását; a felhasználók a következő linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével megakadályozhatják azt is, hogy a Google összegyűjtse a cookie-k által generált és az online ajánlat használatára vonatkozó adatokat, és hogy ezeket az adatokat a Google feldolgozza: http://tools .google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
A Google általi adathasználatra, a beállításokra és a tiltakozási lehetőségekre vonatkozó további információk a Google adatvédelmi nyilatkozatában (https://policies.google.com/privacy) és a Google által megjelenített hirdetések beállításaiban (https://adssettings. google.com/authenticated) találhatók.
A felhasználók személyes adatait 14 hónap elteltével töröljük vagy anonimizáljuk.

Google Universal Analytics
A Google Analytics-et “Universal Analytics” formájában használjuk. Az “Universal Analytics” a Google Analytics olyan eljárására utal, amelyben a felhasználó elemzése egy álnevesített felhasználói azonosító alapján történik, és így a felhasználó álnevesített profilja jön létre a különböző eszközök használatából származó információkkal (úgynevezett “cross-device tracking”). .

Célcsoport-képzés a Google Analytics segítségével
A Google Analytics segítségével a Google és partnereinek hirdetési szolgáltatásain belül elhelyezett hirdetéseket csak azoknak a felhasználóknak mutatjuk be, akik a Google-nak továbbított, általunk látogatott weboldalakra vonatkozó információk alapján érdeklődést mutattak online kínálatunk iránt, vagy akik bizonyos jellemzőkkel rendelkeznek (pl. érdeklődés bizonyos témák vagy termékek iránt) (úgynevezett “remarketing” vagy “Google Analytics célközönség”). A remarketing célcsoportok segítségével azt is szeretnénk biztosítani, hogy hirdetéseink megfeleljenek a felhasználók potenciális érdeklődésének.
Google Adsense személyre szabott hirdetésekkel

Jogos érdekeink alapján (azaz az online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő érdekünk az Art. 6 bek. 1 lit. f. GDPR) értelmében a Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 , USA, (“Google”) szolgáltatásait vesszük igénybe.
A Google az Adatvédelmi Pajzs Megállapodás alapján tanúsított, és ezáltal garanciát nyújt arra, hogy megfelel az európai adatvédelmi törvényeknek (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Az AdSense szolgáltatást használjuk, amelynek segítségével hirdetések jelennek meg a weboldalunkon, és ezek megjelenítéséért vagy egyéb felhasználásáért kompenzációt kapunk. Ebből a célból a felhasználási adatokat, például a hirdetésre való kattintást és a felhasználó IP-címét dolgozzák fel, az IP-címet az utolsó két számjeggyel lerövidítve. Ezért a felhasználói adatok feldolgozása álnéven történik.

Adsense-t használunk személyre szabott hirdetésekkel. A Google a felhasználók által látogatott weboldalak vagy használt alkalmazások és az így létrehozott felhasználói profilok alapján következtetéseket von le az érdeklődési körükről. A hirdetők ezeket az információkat arra használják fel, hogy kampányaikat ezekre az érdeklődési körökre irányítsák, ami a felhasználók és a hirdetők számára egyaránt előnyös. A Google esetében a hirdetések akkor személyre szabottak, ha az összegyűjtött vagy ismert adatok meghatározzák vagy befolyásolják a hirdetések kiválasztását. Ide tartoznak többek között a korábbi keresések, aktivitás, weboldallátogatások, alkalmazáshasználat, demográfiai és helymeghatározási adatok. Ez konkrétan a következőket foglalja magában: demográfiai célzás, érdeklődési kategóriák célzása, remarketing, valamint a DoubleClick Bid Manager vagy Campaign Manager alkalmazásba feltöltött ügyfél- és közönséglisták célzása.

A Google általi adatfelhasználásra, a beállításokra és a tiltakozási lehetőségekre vonatkozó további információk a Google adatvédelmi nyilatkozatában (https://policies.google.com/technologies/ads) és a Google által megjelenített hirdetések beállításaiban (https:// adssettings.google.com/authenticated) találhatók.

Google Adsense nem személyre szabott hirdetésekkel
Jogos érdekeink alapján (azaz az online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő érdekünk az Art. 6 bek. 1 lit. f. GDPR) értelmében a Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 , USA, (“Google”) szolgáltatásait vesszük igénybe.

A Google az Adatvédelmi Pajzs Megállapodás alapján tanúsított, és ezáltal garanciát nyújt arra, hogy megfelel az európai adatvédelmi törvényeknek (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Az AdSense szolgáltatást használjuk, amelynek segítségével hirdetések jelennek meg a weboldalunkon, és ezek megjelenítéséért vagy egyéb felhasználásáért kompenzációt kapunk. Ebből a célból a felhasználási adatokat, például a hirdetésre való kattintást és a felhasználó IP-címét dolgozzák fel, az IP-címet az utolsó két számjeggyel lerövidítve. Ezért a felhasználói adatok feldolgozása álnéven történik.

Adsense-t használunk nem személyre szabott hirdetésekkel. A hirdetések nem a felhasználói profilok alapján jelennek meg. A nem személyre szabott hirdetések nem a korábbi felhasználói viselkedésen alapulnak. A célzás kontextuális információkat használ, beleértve a durva (pl. helyszintű) földrajzi célzást az aktuális hely, az aktuális weboldal vagy alkalmazás tartalma és az aktuális keresőkifejezések alapján. A Google megakadályozza a személyre szabott célzást, beleértve a demográfiai célzást és a felhasználói listákon alapuló célzást.

A Google általi adatfelhasználásra, a beállításokra és a tiltakozási lehetőségekre vonatkozó további információk a Google adatvédelmi nyilatkozatában (https://policies.google.com/technologies/ads) és a Google által megjelenített hirdetések beállításaiban (https:// adssettings.google.com/authenticated) találhatók.

Google AdWords és konverziómérés
Jogos érdekeink alapján (azaz az online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő érdekünk az Art. 6 bek. 1 lit. f. GDPR) értelmében a Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 , USA, (“Google”) szolgáltatásait vesszük igénybe.

A Google az Adatvédelmi Pajzs Megállapodás alapján tanúsított, és ezáltal garanciát nyújt arra, hogy megfelel az európai adatvédelmi törvényeknek (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
A Google “AdWords” online marketing folyamatát használjuk a Google hirdetési hálózatában történő hirdetés elhelyezésére (pl. keresési eredményekben, videókban, weboldalakon stb.), hogy azok olyan felhasználók számára jelenjenek meg, akik feltételezhetően érdeklődnek a hirdetések iránt. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy célzottabb módon jelenítsünk meg hirdetéseket online kínálatunkban és online kínálatunkban, hogy a felhasználóknak csak olyan hirdetéseket jelenítsünk meg, amelyek potenciálisan megfelelnek az érdeklődési körüknek. Ha például egy felhasználónak olyan termékek hirdetései jelennek meg, amelyek iránt más online ajánlatokon érdeklődött, ezt “remarketingnek” nevezzük. E célból, amikor Ön meglátogatja a mi és más olyan weboldalainkat, amelyeken a Google hirdetési hálózata aktív, a Google közvetlenül végrehajtja a Google kódját, és úgynevezett (re)marketing címkék (láthatatlan grafikák vagy kódok, más néven “webjelzők”) kerülnek beépítésre a weboldalba. Segítségükkel egy egyedi cookie, azaz egy kis fájl tárolódik a felhasználó eszközén (a cookie-k helyett hasonló technológiák is használhatók). Ez a fájl rögzíti, hogy a felhasználó mely weboldalakat látogatta meg, milyen tartalom érdekli, és milyen ajánlatokra kattintott, valamint a böngészőre és az operációs rendszerre vonatkozó technikai információkat, a hivatkozó weboldalakat, a látogatási időt és az online ajánlat használatára vonatkozó egyéb információkat.
Kapunk egy egyedi “konverziós sütit” is. A cookie segítségével gyűjtött információkat a Google arra használja, hogy konverziós statisztikákat készítsen számunkra. Mi azonban csak azoknak a felhasználóknak az anonim összlétszámát ismerjük, akik a hirdetésünkre kattintottak, és egy konverziókövető címkével ellátott oldalra irányítottak át. Nem kapunk azonban olyan információt, amely a felhasználók személyes azonosítására alkalmas lenne.

A felhasználói adatok feldolgozása álnéven történik a Google hirdetési hálózatán belül. Ez azt jelenti, hogy a Google nem tárolja és dolgozza fel például a felhasználó nevét vagy e-mail címét, hanem a vonatkozó cookie-kkal kapcsolatos adatokat álnevesített felhasználói profilokon belül dolgozza fel. Ez azt jelenti, hogy a Google szempontjából a hirdetéseket nem egy konkrétan azonosított személy, hanem a cookie-tulajdonos számára kezeli és jeleníti meg, függetlenül attól, hogy ki a cookie-tulajdonos. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a felhasználó kifejezetten engedélyezte a Google számára, hogy az adatokat az álnevesítés nélkül dolgozza fel. A felhasználókról gyűjtött információkat a Google-nak továbbítják, és a Google USA-ban található szerverein tárolják.

A Google általi adatfelhasználásra, a beállításokra és a tiltakozási lehetőségekre vonatkozó további információk a Google adatvédelmi nyilatkozatában (https://policies.google.com/technologies/ads) és a Google által megjelenített hirdetések beállításaiban (https:// adssettings.google.com/authenticated) találhatók.

Google Doubleclick
Jogos érdekeink alapján (azaz az online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő érdekünk az Art. 6 bek. 1 lit. f. GDPR) értelmében a Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 , USA, (“Google”) szolgáltatásait vesszük igénybe.

A Google az Adatvédelmi Pajzs Megállapodás alapján tanúsított, és ezáltal garanciát nyújt arra, hogy megfelel az európai adatvédelmi törvényeknek (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

A Google “Doubleclick” online marketing folyamatát használjuk a Google hirdetési hálózatában történő hirdetés elhelyezéséhez (pl. a keresési eredményekben, videókban, weboldalakon stb.). A Double Click jellemzője, hogy valós időben jeleníti meg a hirdetéseket a felhasználók feltételezett érdeklődési köre alapján. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy célzottabb módon jelenítsünk meg hirdetéseket online kínálatunkban és online kínálatunkban, hogy a felhasználóknak csak olyan hirdetéseket jelenítsünk meg, amelyek potenciálisan megfelelnek az érdeklődési körüknek. Ha például egy felhasználónak olyan termékek hirdetései jelennek meg, amelyek iránt más online ajánlatokon érdeklődött, ezt “remarketingnek” nevezzük. E célból, amikor Ön meglátogatja a mi és más olyan weboldalainkat, amelyeken a Google hirdetési hálózata aktív, a Google közvetlenül végrehajtja a Google kódját, és úgynevezett (re)marketing címkék (láthatatlan grafikák vagy kódok, más néven “webjelzők”) kerülnek beépítésre a weboldalba. Segítségükkel egy egyedi cookie, azaz egy kis fájl tárolódik a felhasználó eszközén (a cookie-k helyett hasonló technológiák is használhatók). Ez a fájl rögzíti, hogy a felhasználó mely weboldalakat látogatta meg, milyen tartalom érdekli, és milyen ajánlatokra kattintott, valamint a böngészőre és az operációs rendszerre vonatkozó technikai információkat, a hivatkozó weboldalakat, a látogatási időt és az online ajánlat használatára vonatkozó egyéb információkat.

A felhasználó IP-címe is rögzítésre kerül, bár ezt az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban lerövidítik, és csak kivételes esetekben továbbítják teljes egészében a Google egyik USA-beli szerverére, és ott rövidítik le. A Google a fent említett információkat más forrásokból származó ilyen információkkal is kombinálhatja. Ha a felhasználó ezután más weboldalakat látogat meg, akkor a felhasználói profilja alapján feltételezett érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket jeleníthet meg számára.

A felhasználói adatok feldolgozása álnéven történik a Google hirdetési hálózatán belül. Ez azt jelenti, hogy a Google nem tárolja és dolgozza fel például a felhasználó nevét vagy e-mail címét, hanem a vonatkozó cookie-kkal kapcsolatos adatokat álnevesített felhasználói profilokon belül dolgozza fel. Ez azt jelenti, hogy a Google szempontjából a hirdetéseket nem egy konkrétan azonosított személy, hanem a cookie-tulajdonos számára kezeli és jeleníti meg, függetlenül attól, hogy ki a cookie-tulajdonos. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a felhasználó kifejezetten engedélyezte a Google számára, hogy az adatokat az álnevesítés nélkül dolgozza fel. A Google Marketing Services által a felhasználókról gyűjtött információkat a Google továbbítja a Google-nak, és a Google USA-ban található szerverein tárolja.

A Google általi adatfelhasználásra, a beállításokra és a tiltakozási lehetőségekre vonatkozó további információk a Google adatvédelmi nyilatkozatában (https://policies.google.com/technologies/ads) és a Google által megjelenített hirdetések beállításaiban (https:// adssettings.google.com/authenticated) találhatók.
Jetpack (WordPress statisztikák)
Jogos érdekeink alapján (azaz az online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő érdekünk az Art. 6 bek. 1 lit. f. GDPR), használjuk a Jetpack plugint (itt a “Wordpress Stats” alfunkciót), amely a látogatói hozzáférés statisztikai értékelésére szolgáló eszköz, és az Automattic Inc. 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. A Jetpack úgynevezett “cookie-kat” használ, olyan szöveges fájlokat, amelyeket az Ön számítógépén tárolnak, és amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését.

A cookie által generált, az online ajánlat használatára vonatkozó információkat egy USA-ban található szerver tárolja. A feldolgozott adatokból felhasználói profilok hozhatók létre, amelyeket kizárólag elemzésre használnak fel, reklámcélokra nem. További információért lásd az Automattic adatvédelmi szabályzatát: https://automattic.com/privacy/ és a Jetpack cookie-közleményét: https://jetpack.com/support/cookies/.

Facebook Pixel, egyéni célcsoportok és Facebook konverzió
Online kínálatunkban, az online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdasági működéséhez fűződő jogos érdekeink miatt, és ezen célok érdekében a Facebook közösségi hálózat úgynevezett “Facebook pixelét” használjuk, amelyet a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , USA, vagy ha Ön az EU-ban él, a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország (“Facebook”) üzemeltet.
A Facebook rendelkezik az Adatvédelmi Pajzs megállapodás tanúsítványával, és ezáltal garanciát nyújt arra, hogy megfelel az európai adatvédelmi törvényeknek (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

A Facebook pixel segítségével a Facebook képes meghatározni az online kínálatunk látogatóit, mint célcsoportot a hirdetések (ún. “Facebook hirdetések”) megjelenítéséhez. Ennek megfelelően a Facebook pixelt arra használjuk, hogy az általunk elhelyezett Facebook-hirdetéseket csak azoknak a Facebook-felhasználóknak jelenítsük meg, akik érdeklődést mutattak online kínálatunk iránt, vagy akik bizonyos jellemzőkkel rendelkeznek (pl. érdeklődés bizonyos témák vagy termékek iránt) a honlapokat látogató információk alapján), amelyeket a Facebooknak továbbítunk (úgynevezett “Egyéni célcsoportok”). A Facebook pixel segítségével azt is szeretnénk biztosítani, hogy a Facebook-hirdetéseink megfeleljenek a felhasználók potenciális érdeklődésének, és ne tűnjenek idegesítőnek. A Facebook pixel segítségével statisztikai és piackutatási célokra a Facebook-hirdetések hatékonyságát is meg tudjuk érteni azáltal, hogy látjuk, hogy a Facebook-hirdetésre kattintva a felhasználók átirányultak-e a weboldalunkra (ún. “konverzió”).
Az adatok Facebook általi feldolgozása a Facebook adathasználati szabályzatának keretein belül történik. Ennek megfelelően a Facebook hirdetések megjelenítésével kapcsolatos általános információk a Facebook adathasználati szabályzatában találhatók: https://www.facebook.com/policy. A Facebook Pixelről és annak működéséről a Facebook súgójában találhat konkrét információkat és részleteket: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Tiltakozhat a Facebook-pixel általi gyűjtés és az Ön adatainak a Facebook-hirdetések megjelenítésére történő felhasználása ellen. Annak beállításához, hogy a Facebookon belül milyen típusú hirdetések jelenjenek meg Önnek, látogasson el a Facebook által létrehozott oldalra, és kövesse az ott található, a használat alapú hirdetések beállításaira vonatkozó utasításokat: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. A beállítások platformfüggetlenek, azaz minden eszközre, így asztali számítógépekre és mobileszközökre is vonatkoznak.

A cookie-kat az elérés mérésére és hirdetési célokra is használhatja a Hálózati Hirdetési Kezdeményezés (http://optout.networkadvertising.org/) deaktiválási oldalán keresztül, valamint az amerikai weboldalon (http://www.aboutads.info/ választási lehetőségek) vagy az európai weboldalon (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Online jelenlét a közösségi médiában
Online jelenlétet tartunk fenn a közösségi hálózatokon és platformokon, hogy kommunikálni tudjunk az ott aktív ügyfelekkel, érdeklődőkkel és felhasználókkal, és tájékoztatni tudjuk őket szolgáltatásainkról.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a felhasználói adatok feldolgozása az Európai Unión kívül is történhet. Ez kockázatokat jelenthet a felhasználók számára, mert például megnehezítheti a felhasználók jogainak érvényesítését. Ami az adatvédelmi pajzs keretében tanúsított amerikai szolgáltatókat illeti, szeretnénk rámutatni, hogy ezáltal vállalják az uniós adatvédelmi normák betartását.
A felhasználói adatokat továbbá általában piackutatási és reklámcélokból dolgozzák fel. Például a felhasználók használati viselkedéséből és az ebből eredő érdeklődési köréből használati profilok hozhatók létre. A használati profilok viszont felhasználhatók például arra, hogy a platformokon belül és kívül olyan hirdetéseket helyezzenek el, amelyek feltehetően megfelelnek a felhasználók érdeklődési körének. E célból általában sütiket tárolnak a felhasználók számítógépén, amelyekben a felhasználók használati szokásait és érdeklődési körét tárolják. Ezen túlmenően az adatok a felhasználók által használt eszközöktől függetlenül is tárolhatók a használati profilokban (különösen, ha a felhasználók tagjai az adott platformoknak, és be vannak jelentkezve azokba).

A felhasználók személyes adatainak feldolgozása a felhasználók hatékony tájékoztatásához és a felhasználókkal való kommunikációhoz fűződő jogos érdekünkön alapul a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint. Amennyiben a felhasználók hozzájárulását kérik az adott platformszolgáltatóktól a fent leírt adatfeldolgozáshoz, a feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a. pontja, 7. cikk.

Az adott adatkezelés részletes leírását és a tiltakozási lehetőségeket (opt-out) az alábbiakban hivatkozunk a szolgáltatók által nyújtott információkra.

Még az információkérés és a felhasználói jogok érvényesítése esetében is szeretnénk rámutatni, hogy ezeket a szolgáltatóknál lehet a leghatékonyabban érvényesíteni. Kizárólag a szolgáltatók férnek hozzá a felhasználói adatokhoz, és csak ők tehetnek megfelelő intézkedéseket és adhatnak közvetlenül tájékoztatást. Ha még mindig segítségre van szüksége, forduljon hozzánk.

– Facebook, oldalak, csoportok, (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) a személyes adatok közös feldolgozásáról szóló megállapodás alapján – Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.facebook.com /about/privacy/, különösen az oldalak esetében: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data, opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads és http:// www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
– Google/YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Adatvédelmi nyilatkozat: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated , Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
– Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Adatvédelmi nyilatkozat/opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.
– Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Adatvédelmi nyilatkozat: https://twitter.com/de/privacy, opt-out: https://twitter.com/personalization , Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.
– Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) – Adatvédelmi nyilatkozat/opt-out: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
– LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Írország) – Adatvédelmi nyilatkozat https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest -controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.
– Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Németország) – Adatvédelmi nyilatkozat/opt-out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
– Wakalet (Wakelet Limited, 76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, Egyesült Királyság) – Adatvédelmi irányelvek/Opt-Out: https://wakelet.com/privacy.html.
– Soundcloud (SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Németország) – Adatvédelmi nyilatkozat/opt-out: https://soundcloud.com/pages/privacy.

Harmadik féltől származó szolgáltatások és tartalmak integrálása
Online kínálatunkban harmadik fél szolgáltatóktól származó tartalmat vagy szolgáltatási ajánlatokat veszünk igénybe jogos érdekeink alapján (azaz az online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő érdekünk az Art. 6. bek. 1 lit. f. GDPR) a tartalmuk javítása és olyan szolgáltatások, mint például videók vagy betűtípusok (a továbbiakban: “tartalom”) integrálása érdekében.

Ez mindig feltételezi, hogy a tartalom harmadik fél szolgáltatói ismerik a felhasználó IP-címét, mivel az IP-cím nélkül nem tudnák elküldeni a tartalmat a böngészőnek. Az IP-címre tehát szükség van a tartalom megjelenítéséhez. Arra törekszünk, hogy csak olyan tartalmakat használjunk, amelyek szolgáltatói csak az IP-címet használják a tartalom szolgáltatásához. Harmadik felek statisztikai vagy marketing célokra úgynevezett pixel-tageket (láthatatlan grafikákat, más néven “webjelzőket”) is használhatnak. A “pixelcímkék” olyan információk kiértékelésére használhatók, mint például a weboldal oldalainak látogatottsága. Az álnevesített információk sütikben is tárolhatók a felhasználó eszközén, és tartalmazhatnak többek között technikai információkat a böngészőről és az operációs rendszerről, a hivatkozó webhelyekről, a látogatási időről és egyéb, az online kínálatunk használatára vonatkozó információkat, valamint kapcsolódhatnak más forrásokból származó ilyen információkhoz.

Youtube
A videókat a szolgáltató Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, “YouTube” platformjáról integráljuk. Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps
A Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, által biztosított “Google Maps” szolgáltatás térképeit használjuk. A feldolgozott adatok közé tartozhatnak különösen a felhasználók IP-címei és helymeghatározási adatai, amelyeket azonban nem gyűjtenek a felhasználók hozzájárulása nélkül (általában a mobileszközök beállításainak részeként). Az adatokat az Egyesült Államokban lehet feldolgozni. Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook közösségi pluginok használata
Jogos érdekeink alapján (azaz az online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő érdekünk az Art. 6 bek. 1 lit. f. GDPR), a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország (“Facebook”) által üzemeltetett facebook.com közösségi hálózat közösségi bővítményeit (“bővítmények”) használjuk.
Ez magában foglalhat például olyan tartalmakat, mint képek, videók vagy szövegek, valamint olyan gombokat, amelyekkel a felhasználók megoszthatják az online ajánlat tartalmát a Facebookon belül. A Facebook közösségi bővítmények listája és megjelenése itt tekinthető meg: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
A Facebook rendelkezik az Adatvédelmi Pajzs megállapodás tanúsítványával, és ezáltal garanciát nyújt arra, hogy megfelel az európai adatvédelmi törvényeknek (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Amikor egy felhasználó belép az online kínálat egy olyan funkciójába, amely ilyen bővítményt tartalmaz, az eszköze közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szervereivel. A bővítmény tartalmát a Facebook közvetlenül a felhasználó eszközére továbbítja, és beépíti az online ajánlatba. A feldolgozott adatokból felhasználói használati profilok hozhatók létre. Ezért nincs befolyásunk arra, hogy a Facebook milyen mennyiségű adatot gyűjt a bővítmény segítségével, ezért a felhasználókat a tudásunk szintjének megfelelően tájékoztatjuk.

A beépülő modulok integrálásával a Facebook megkapja azt az információt, hogy a felhasználó belépett az online kínálat megfelelő oldalára. Ha a felhasználó be van jelentkezve a Facebookra, a Facebook a látogatást a Facebook-fiókjához rendelheti. Amikor a felhasználók interakcióba lépnek a bővítményekkel, például a Tetszik gombra kattintanak vagy megjegyzést hagynak, a megfelelő információk az Ön készülékéről közvetlenül a Facebookhoz kerülnek, és ott tárolódnak. Ha egy felhasználó nem tagja a Facebooknak, akkor is fennáll a lehetősége annak, hogy a Facebook megtudja és tárolja az IP-címét. A Facebook szerint Németországban csak anonimizált IP-címet tárolnak.

Az adatgyűjtés célja és terjedelme, valamint az adatok Facebook általi további feldolgozása és felhasználása, valamint a kapcsolódó jogok és beállítási lehetőségek a felhasználók magánéletének védelme érdekében a Facebook adatvédelmi tájékoztatójában találhatók: https://www.facebook.com/about/privacy/ .
Ha a felhasználó Facebook-tag, és nem szeretné, hogy a Facebook ezen online ajánlaton keresztül adatokat gyűjtsön róla, és azokat összekapcsolja a Facebookon tárolt tagi adataival, akkor az online ajánlatunk használata előtt ki kell jelentkeznie a Facebookról, és törölnie kell a cookie-kat. További beállítások és az adatok reklámcélú felhasználásával szembeni tiltakozás a Facebook-profil beállításain belül lehetséges: https://www.facebook.com/settings?tab=ads vagy a http://www.aboutads.info /choices/ amerikai weboldalon vagy a http://www.youronlinechoices.com/ uniós weboldalon keresztül. A beállítások platformfüggetlenek, azaz minden eszközön, így asztali számítógépen és mobileszközökön is érvényesek.